Algemene Voorwaarden

1.De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de consument, zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, te plaatsen online bestellingen bij La Sonnerie B.V. (“La Sonnerie”). Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2.Identiteit: Hotel La Sonnerie B.V.
Vestigingsadres is Nieuwstraat 45, 5691AB Son en Breugel
KvK nummer: 17072791
B.T.W.-nummer: NL 8002.96.850.B01

3.Uitingen op de website met betrekking tot producten en prijzen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. La Sonnerie streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen. La Sonnerie stelt d.m.v. de website onder meer de volgende informatie beschikbaar:

  • naam, adresgegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel (zie privacybeleid);
  • de belangrijkste kenmerken van de producten;
  • de prijs van de producten met inbegrip van alle belastingen.

Kennelijke verschrijvingen, vergissingen of fouten binden La Sonnerie niet.

4.De consument kan de door La Sonnerie op de website aangeboden producten bestellen en de producten kunnen worden afgehaald worden bij La Sonnerie.

5.De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van La Sonnerie van de bestelling van de consument. Bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail van La Sonnerie met daarin vermeld een uniek bestelnummer.

6.In het geval van een bestelling van 50.- meer of in ieder ander geval waarin La Sonnerie het nodig acht, kan La Sonnerie telefonisch, per e-mail of schriftelijk contact opnemen met de consument over de bestelling(en), alvorens de bestelling in productie te nemen. La Sonnerie behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

7.De consument kan een geplaatste bestelling annuleren via het telefoonnummer 0499-460222, annuleren dient uiterlijk te geschieden 1 dag (voor 10.00 uur) voor de afhaaldatum. Op de dag zelf kunt u de gemaakte bestelling niet meer annuleren.

8.Op de bevestigingsmail vindt u het afhaaladres en tijdstip terug.

9.Bestellingen die moeten worden afgehaald kunnen worden afgehaald gedurende de openingstijden van de in de bevestigingsmail aangegeven vestiging. De producten dienen voor sluitingstijd te worden afgehaald. La Sonnerie behoudt zich het recht voor om een afwijkende uiterste ophaaltijd te bepalen. La Sonnerie zal de consument hier zo spoedig mogelijk over informeren. Onder bijzondere omstandigheden kan La Sonnerie eenzijdig bepalen dat de producten dienen te worden afgehaald in een andere dan in de bevestigingsmail aangegeven -nabijgelegen- vestiging. La Sonnerie zal de consument hier zo spoedig mogelijk over informeren.

10.Onder bijzondere omstandigheden kan La Sonnerie eenzijdig bepalen dat de producten later worden afgehaald dan overeengekomen. La Sonnerie zal de consument hier zo spoedig mogelijk over informeren.

11.Alle producten zijn doorgaans direct leverbaar. In overleg met leveranciers probeert La Sonnerie niet voorradige producten op onbestelbaar te zetten. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt u daarvan, in de regel 1 dag voor bezorging bericht met de vraag of u de bestelling wilt aanhouden. Indien u de bestelling om deze reden wilt annuleren, wordt het bedrag binnen 7 werkdagen teruggestort op uw rekening. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht en komt uw bestelling te vervallen. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

12.De consument is voor de via de website bestelde producten de in de bevestigingsmail vermelde prijs verschuldigd, onder voorbehoud van kennelijke fouten en/of verschrijvingen. Dergelijke onjuistheden in de bevestigingsmail kunnen ook na verzending van deze mail door La Sonnerie worden gecorrigeerd.

13.Als op de afhaaldag een speciale prijs geldt voor een of meer van de bestelde producten, zal La Sonnerie, in afwijking van de in de bevestigingsmail vermelde prijs, deze aanbiedingsprijs gelden. Het teveel betaalde zal op verzoek van de consument worden terugbetaald.

14.Prijzen zijn in euro’s, incl. BTW. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

15.Betaling vindt plaats op het moment dat de consument de producten bestelt via de website.

16.Gezien de aard van onze producten (vers, beperkte houdbaarheid) is de consument aan zijn bestelling gebonden en kan deze niet retour gezonden worden.

17.Communicatie tussen La Sonnerie en de consument geschiedt elektronisch, behoudens voorzover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst daarvan wordt afgeweken. De door La Sonnerie opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de consument. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag en het tijdstip van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de consument, komt dit voor risico van de consument.

18.La Sonnerie stelt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst elektronisch aan de consument ter beschikking. De consument is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst.

19.De consument verklaart kennis te hebben genomen van het privacybeleid van La Sonnerie en verklaart in te stemmen met de daarin beschreven verwerking van zijn persoonsgegevens.

20.La Sonnerie is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de consument of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van La Sonnerie ten opzichte van de consument, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product. La Sonnerie is nimmer aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie.

21.Het overgrote deel van de producten in het assortiment van La Sonnerie betreft verse, beperkt houdbare goederen. La Sonnerie stelt alles in het werk om de versheid van producten te garanderen. Mocht u desondanks toch twijfelen aan de kwaliteit en/of versheid van de geleverde producten, dan kunt u dit door middel van het klachtenformulier op onze website melden. Wij helpen u graag en staan altijd klaar om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

22.Op de algemene voorwaarden en de overeenkomst met de consument is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.